• 02-689-1818
 • contact.info@carethailand.co.th
 • Thai
 • English

เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มของผู้ปกครองของเด็กในกลุ่ม ASD ที่มีความเชื่อว่าเด็กเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เติบโตได้ในหลายๆด้าน เพราะถึงแม้ว่าเด็กๆจะมีปัญหาทางการรับรู้ (เช่น การได้ยิน การมองเห็น การทรงตัว ฯลฯ) ทำให้การเรียนรู้ของเขา "ไม่เหมือน" กับเด็กปกติทั่วไป แต่เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้หากสอนอย่างถูกวิธี 

เพราะการเรียนรู้ที่แตกต่างส่งผลให้เด็กในกลุ่มนี้ "ขาดทักษะ" ทั้งแบบที่ควรจะสามารถพัฒนาขึ้นเองได้โดยธรรมชาติ และแบบที่ควรจะได้รับจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรกติ การพัฒนาทักษะต่างๆ จึงต้องใช้กระบวนการที่มีคุณลักษณะจำเพาะ ซึ่งไม่เหมือนกับการเรียนการสอนในเด็กทั่วไป อันได้แก่ 

 •  การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว
 •  หรือมีครูประกบหากเป็นการเรียนในห้องเรียนร่วม
 •  มีจำนวนชั่วโมงเรียนที่มากเพียงพอ โดยโครงสร้างของบทเรียนต้องเป็นไปอย่างมีระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
 •  สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ
 •  ทุก Skill (หรือ ทุกบทเรียน) ต้องมีออกแบบมาอย่างจำเพาะเจาะจงสำหรับเด็กแต่ละคน และถูกจำแนกออกเป็นขั้นตอนที่ละเอียด แต่เรียบง่ายและเป็นรูปธรรม โดยนำเสนออย่างค่อยเป็นค่อยไป
 •  ทุกบทเรียนจะต้องมีกระบวนการติดตามวัดผลความก้าวหน้า ว่าเด็กมีความเข้าใจในบทเรียนที่เรียนไปและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกสถาณะการณ์

ซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้ คือการนำทฤษฎี Applied Behavior Analysis หรือ ABA มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

เราร่วมมือกับ CARD ซึ่งเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในการพัฒนาเด็กที่มีภาวะออทิสซึมด้วยเทคนิค ABA จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยบทเรียนกว่า 4000 บทเรียน ครอบคลุมทักษะที่ต้องการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านภาษา ทักษะเกี่ยวกับระบบการทำงานของสมองและความคิด ทักษะการใช้กล้ามเนื้อส่วงต่างๆและกลไกการเคลื่อนไหว ทักษะสังคม ทักษะด้านความเข้าใจและการรับรู้ ทักษะทางวิชาการ ทักษะการเล่น และทักษะการปรับตัว ซึ่งถูกวางแผนและออกแบบบทเรียนให้เหมาะสมกับเด็ก ”แต่ละคน”  โดยมีเป้าหมายหลักคือหวังให้เด็กๆกลุ่มนี้พัฒนาไปจนถึงขีดสุดที่เขาจะไปได้ ตามแต่ศักยภาพของเขาจะพาไป

นอกจากนั้นเรายังมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ให้กับสังคมไทยในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็น

 • เด็กๆเหล่านี้มีศักยภาพเพียงพอและสามารถพัฒนาให้กลายเป็นทักษะต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้ 
 •  หลักสูตรที่มีคุณภาพในการพัฒนาเด็กในกลุ่มนี้นั้นมีอยู่จริง แต่ต้องมีรูปแบบและโครงสร้างที่ชัดเจน และสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากศักยะภาพที่มีอยู่ของเขาเหล่านั้น เด็กๆ "ต้อง" ได้รับการฝึกและเรียนรู้ภายใต้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเขา ไม่ใช่หลักสูตรแบบเหมารวม 
 •  และสุดท้ายเรายังมุ่งหวังที่จะสร้างผู้ชำนาญการด้านเด็กพิเศษให้กับสังคมไทย ที่รอบรู้และได้รับการอบรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ