• 02-689-1818
 • contact.info@carethailand.co.th
 • Thai
 • English

สำหรับเด็ก

ขอบเขตบทเรียนและตัวอย่างทักษะเป้าหมายในเด็กอายุ 0-7 ปี

ตามหลักการของ ABA เรามีหลักสูตรพัฒนาเด็กออทิสติกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุเจ็ดปี โดยมุ่งเน้นไปที่การลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และขยายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เมื่อเด็กมีความเชี่ยวชาญในพฤติกรรมใหม่ๆแล้ว เราจะมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้โดยมีเป้าหมายในการส่งเด็กแต่ละคนเข้าสู่ระบบการศึกษากระแสหลัก และเรายังให้บริการการติดตามผลในโรงเรียนเพื่อที่เด็กจะได้การสนับสนุนที่พวกเขาต้องการในห้องเรียน

เป้าหมายที่ท้าทาย และการความคืบหน้าที่สามารถติดตามผลได้

เราสอนทักษะในช่วยเหลือตนเองและทักษะความปลอดภัย สร้างความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร รวมไปถึงลำดับของทักษะขั้นสูงเช่นทฤษฎีทางความคิด ทักษะทางสังคม และการทำงานของสมองระดับสูง จากข้อมูลของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เรากำหนดเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับทีมงานของเราและเด็ก พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในกระบวนการของแต่ละขอบเขตทักษะแต่ละอย่างระมัดระวัง แผนภูมิด้านล่างแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาและจัดการโดยผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงของเรา ซึ่งจะออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคน กลุ่มนักพัฒนาทักษะจะดำเนินการตามแผนนั้นและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและการประชุมทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายในทีมทำงานไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงผู้ปกครองทุกคน (พ่อแม่ปู่ย่าตายายและพี่น้อง) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน "การประชุมทีม" เป็นประจำทุกเดือนที่ออกแบบมาเพื่อติดตามความคืบหน้าของพัฒนาการเด็ก ฝึกอบรมเทคนิคใหม่ และเพิ่มบทเรียนลงในหลักสูตร 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการหลักสูตรสำหรับเด็ก กรุณาติดต่อเรา.

ขอบเขตการให้บริการหลักสูตรสำหรับเด็ก (อายุ 0-7 ปี)

 • Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
Click here to view full Image