• 02-689-1818
  • centerautismthai@gmail.com
  • Thai
  • English

คมกฤช การสมเพียร

คมกฤช การสมเพียร (โย)

ตำแหน่ง : Junior ABA Therapist
 
จบการการศึกษา ในสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ก่อนที่จะได้มาร่วมงานกับแคร์มีประสบการณ์ในด้านงานจิตวิทยา และพัฒนาการเด็กร่วม 2 ปี โดยเหตุผลที่มาทำงานเกี่ยวกับเด็กหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นเพราะว่า เด็กทุกคนนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นรากฐานของประเทศหรือแม้กระทั่งโลกใบนี้ เพราะในอนาคตเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยการที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพนั้นก็ต้องมาจากการเรียนรู้ปูรากฐานมาตั้งแต่ในวัยเด็กนั่นเอง
 
จนได้มีโอกาสมารู้จักและตัดสินใจร่วมงานกับ CARE (Thailand) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดรักษาและตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันยังมีผู้คนมากมาย ครอบครัวอีกหลายครอบครัวที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ส่งผลกระทบทั้งตัวเด็กเอง คนรอบข้าง และในสังคมอีกด้วย