• 02-689-1818
  • contact.info@carethailand.co.th
  • Thai
  • English

ข่าวสารกิจกรรม

คณะครูโรงเรียนบ้านพลอยภูมิได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมเด็กในห้องเรียน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นการอบรมบรรยายและปฏิบัติโดยคุณธิดารัตน์ ไชยสิริ หรือครูเอ ของศูนย์แคร์ ในการจัดการอบรมเน้นการบรรยายเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นคณะคุณครูทั้งสิ้น 24 ท่าน บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมถึงการให้ตัวอย่างและร่วมกันทำเวริค์ช๊อปเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนที่ห้องเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทางศูนย์แคร์ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง