• 02-689-1818
  • contact.info@carethailand.co.th
  • Thai
  • English

ครูผู้ช่วยพิเศษที่โรงเรียน

จุดประสงค์ของการมีครูพิเศษที่โรงเรียน
 เพื่อสอนเด็กให้เรียนรู้ตามตารางสอนของโรงเรียน
 เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการเพิ่มเติมทักษะที่จำเป็นในโรงเรียน 
 เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้จากเพื่อนและครูในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน
 เพื่อช่วยเด็กเรียนรู้ในการจัดการกับการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมและสามารถเข้าใจว่าควรจะแสดงออกอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 
การทำงานของครูประกบพิเศษ
 เป็นการช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเข้าใจและปรับการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 การช่วยเด็กในตารางเรียนประจำวัน อันได้แก่
        - การช่วยสร้างตารางเวลาประจำวัน
        - การเข้าใจในสถานที่ของแต่ละกิจกรรม
        - การเข้าใจจำนวนของผู้เข้าร่วมที่ต้องทำในกิจกรรม
        - การช่วยให้เรียนรู้ในวิชาการ, สังคม และทักษะในห้องเรียน 
        - การปรับใช้แนวทางประเภทต่างๆ 
        - การปรับการเรียกร้องตามความต้องการต่าง ๆ 
 ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน อันได้แก่ 
        - ครูผู้สอน
        - สภาพห้องเรียน
        - เทคนิคการสอน 
 การช่วยหาวิธีการแสดงออกในพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็กในแต่ละกิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
        - เกี่ยวกับความปลอดภัย 
        - เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเอง 
        - เกี่ยวกับการกระทำซ้ำๆ 
        - เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สร้างความรุนแรง
        - เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรือการแสดงอารมณ์โกรธอย่างรุนแรง
 การให้มีความสามารถในแต่ละทักษะที่ต้องใช้ในโรงเรียนรวมถึงเทคนิคการส่งให้ช่วยเหลือตนเองได้
 การช่วยจัดลำดับในแต่ละเรื่องราวประจำวัน