• 02-689-1818
  • centerautismthai@gmail.com
  • Thai
  • English

พัฒนากลไกกล้ามเนื้อผ่านกิจกรรม

เราให้บริการทางกิจกรรมบำบัดแก่เด็กที่มีความบกพร่องในพัฒนาการและการทำหน้าที่ตามวัยจากปัญหาดังนี้

  • เด็กที่อยู่ในภาวะ Sensory  Integration  Dysfunction
  • เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น  Cerebral Palsy,  Down’s  Syndrome,  Autism Spectrum Disorder เป็นต้น

กิจกรรมการเพื่อเพิ่มพัฒนาการสำหรับเด็กกลุ่มนี้คือ

  • ฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็ก  เช่น  eye  contact   , eye  following ความสามารถในการใช้มือ  ตามระดับพัฒนาการของร่างกายที่ถูกต้อง
  • กระตุ้นและฝึกความสามารถของการรับรู้
  • ฝึกทักษะในด้านกิจวัตรประจำวัน เช่น oral-facial  reflex   การดูด  การกลืน  การเคี้ยว การใช้ช้อน  การดื่มน้ำจากแก้ว
  • ฝึกทักษะการประสมประสานการรับความรู้สึกในเด็กที่มี Sensory  Integration Dysfunction โดยเทคนิคพิเศษทางกิจกรรมบำบัด
  • ฝึกทักษะความสามารถด้านสมาธิ  ความรู้ความเข้าใจ